Члан 14

Забрана дискриминације


Уживање права и слобода предвиђених у овој Конвенцији обезбеђује се без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, повезаност с неком националном мањином, имовина, рођење или други статус.

 

Отвори документ 

Релевантни случајеви

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Закон о спречавању дискриминациje особа са инвалидитетом