Члан 4

Начело једнакости

 

Сви су једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства.

Свако је дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације.  

 

 

 

 

 

Релевантни случајеви