Члан 12 Протокол 1

Општа забрана дискриминације

 

1. Уживање сваког права које закон предвиђа мора се обезбедити без дискриминације по било ком основу, као што је пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, повезаност с неком националном мањином, имовина, рођење или други статус. 

2. Јавне власти не смеју ни према коме вршити дискриминацију по основима као што су они поменути у ставу 1.

 

Релевантни случајеви

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује