Међународни пакт о грађанским и политичким правима

Члан 2

 

1. Државе чланице овог пакта обавезују се да поштују и гарантују свим лицима која се налазе на њиховој територији и која потпадају под њихову надлежност, права призната овим пактом без обзира нарочито на расу, боју, пол, језик, веру, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, имовно стање, рођење или сваку другу околност.

2. Државе чланице овог пакта обавезују се да, у складу са својим уставним поступком и одредбама овог пакта, предузму кораке који би омогућили усвајање таквих законских или других мера којима могу да остваре права призната овим пактом а која нису још ступила на снагу.

3. Државе чланице овог пакта се обавезују:

а) да гарантују да се свако лице чија су права и слободе признати овим пактом повређени,може користити правом жалбе, чак и ако су их повредила лица у вршењу својих званичних дужности;

б) да гарантују да ће надлежне судске, управне или законодавне власти или свака друга надлежна власт према прописима државе, решавати о правима лица које подноси жалбу, и да прошире могућности подношења жалбе пред судом;

ц) да гарантују да ће надлежне власти повољно решити сваку жалбу која буде сматрана оправданом.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви