Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима

Члан 2

 

1. Свака држава чланица овог пакта обавезује се да и појединачно и путем међународне помоћи и сарадње, нарочито на економском и техничком пољу, а користећи у највећој могућој мери своје расположиве изворе предузима кораке како би се постепено постигло пуно остварење права признатих у овом пакту свим одговарајућим средствима, посебно укључујући доношење законодавних мера.

2. Државе чланице овог пакта се обавезују да гарантују да ће сва права која су у њему формулисана бити остваривана без икакве дискриминације засноване на раси, боји, полу, језику, вери, политичком мишљењу или каквом другом мишљењу, националном или социјалном пореклу, имовинском стању, рођењу или каквој другој околности.

3. Водећи на одговарајући начин рачуна о правима човека и својој националној привреди, земље у развоју могу да одреде у којој ће мери гарантовати лицима која нису њени држављани економска права призната овим пактом.

 

 

 Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви