Пропуст полиције и других надлежних органа да предузму све могуће мере у оквиру својих овлашћења ради испитивања навода о злостављању подносиоца представке представља повреду процесне обавезе државе у односу на забрану мучења и нечовечног поступања (повреда члана 3 Конвенције у вези са чланом 25 Устава Републике Србије)

Пропуст полиције да испитa наводe према којима је одређено лице било жртва насиља мотивисаног верском мржњом и нетрпељивошћу (повреда члана 14 у вези са чланом 3 Конвенције у вези са члановима 43 и 49 Устава Републике Србије)

Примењен правни концепт од стране Евроспког суда за људска права (ЕСЉП): Забрана мучења

 

Када сазнају за постојање непосредне и стварне опасности да ће неко лице да буде изложено насиљу, надлежни државни органи дужни су да предузму све расположиве мере како би отклонили ту опасност.
Када неко лице пред државне органе изнесе уверљиве тврдње о томе да је жртва насиља, надлежни органи дужни су да предузму делотворну истрагу тих навода, како би се расветлиле све околности догађаја, а извршиоци насиља идентификовали и привели правди.
Ако постоји сумња да је неко лице било жртва насиља мотивисаног расном, националном или верском мржњом и нетрпељивошћу, државни органи дужни су да предузму расположиве мере како би испитали могуће мотиве.

Подносилац представке је један од водећих чланова верске организације Харе Кришна у Србији. Током 2000. и 2001. године подносилац је у више наврата примио претеће телефонске позиве. У периоду од 2001. до 2007. године био је наводно у више наврата физички нападнут од стране непознатих лица у Јагодини, где је повремено боравиo. Суд је утврдио да су повреде које је претрпео подносилац представке у нападима на њега, праћене страхом и осећајем беспомоћности, биле довољно озбиљне да поприме значење злостављања које забрањује члан 3 Конвенције.

Анализа случаја

e-Case » / HUDOC »

 

Релевантна пракса ЕСЉП

Шечић против Хрватске, бр. 40119/02 од 31.05.2007. 

Подноситељ, припадник Ромске националне мањине, нападнут од стране непознате групе младића док је скупљао метални отпад. Напад је пријавио полицији, међутим, није било резултата. Иако је било чињеница које су јасно указивале на расно мотивисано насиље, нису истражени мотиви напада и истрага је почела прекасно.
Суд сматра неприхватљивим да је полиција, свесна да је догађај о коме је реч највероватније мотивисан етничком мржњом, дозволила да истрага траје више од седам година без предузимања било каквих озбиљних корака ради идентификовања или кажњавања починитеља.

e-Case » / HUDOC »


 

Примењени чланови националног законодавства