Неблаговременост спровођења поступка у вези са вршењем родитељског права (повратак детета на основу Конвенције о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце)- повреда права на поштовање породичног живота

Примењен правни концепт од стране Евроспког суда за људска права (ЕСЉП): Право на породични живот

 

Судски и управни поступци у вези са вршењем родитељског права морају да буду брзо спроведени како би се обезбедила делотворна заштита права на поштовање породичног живота.

Обавеза заштите породичног живота из члана 8 Конвенције обавезује надлежне државне органе да предузимају мере у циљу успостављања и одржавања заједнице живота односно личних односа родитеља и деце. Државни органи су дужни да управне и судске поступке у вези са вршењем родитељског права решавају са посебном пажњом и без одлагања, у циљу остваривања најбољег интереса детета

Подноситељка представке, држављанка Румуније, је током везе са држављанином Бугарске родила дете. Пар се раздвојио, а дете је живело са мајком и баком у Румунији. Подноситељка је поднела тужбу за самостално вршење родитељског права над својом троипогодишњом ћерком у јулу 2008. године, а шест месеци касније румунски суд је прихватио њен захтев. Током трајања поступка, родитељи оца подноситељкиног детета су отели дете и одвели га у Бугарску. Подноситељка је о отмици благовремено обавестила надлежни суд у Румунији који у том погледу није ништа предузео. Након правоснажности пресуде којом је подноситељки одобрено самостално вршење родитељског права, подноситељка је покренула поступак признања и извршења предметне одлуке румунских судова пред бугарским органима. Дати поступак је био обустављен због тога што је отац детета пред румунским судовима изјавио ванредни правни лек. Поступак је правоснажно окончан у корист подноситељке тек након три и по године од његовог покретања. Након окончања поступка по ванредном правном леку, подноситељка представке је уз помоћ румунских управних органа поднела захтев за повратак детета, као и захтев за признање и извршење пресуде о самосталном вршењу родитељског права (на основу Бриселске II bis уредбе) бугарским органима. Министарство правде Бугарске је одбило захтев за повратак детета, док је Врховни касациони суд укинуо одлуку о признању румунске пресуде и вратио предмет првостепеном суду на поновно суђење, што је довело до даљег продужавања поступка. Подноситељка је поднела предлог за одређивање привремене мере којом је тражила повратак детета из Бугарске, али тек по протеку двоипогодишње раздвојености од ћерке, због чега јој је предлог био одбијен. До подношења захтева Европском суду подноситељка није успела да поново успостави заједницу живота са својом ћерком, па је приговорила да су бугарски и румунски државни органи повредили њено право на породични живот.

Анализа случаја

HUDOC »

 

Релевантна пракса ЕСЉП

М и М против Хрватске, бр. 10161/13 од 3.12.2012

Дефинисани су општи принципи за позитивну обавезу државе у сфери личних односа радитеља и деце.

e-Case » / HUDOC »


Аџић против Хрватске, бр. 22643/14 од 12.3.2015

Дефинисани су општи принципи у погледу односа са Конвенцијом о грађанско-правним аспектима међународне отмице деце (Хашка конвенција). Конкретан проблем је била ажурност суда у РХ односно дужина поступка које је значајно преорачила рок одређен Хашком конвенцијом.

e-Case » HUDOC » 


Игнаколо–Зинајд против Румуније (Ignaccolo-Zenide v. Romania), бр. 31679/96 од 25.01.2000.

Делотворна заштита права на породични живот подразумева постојање позитивне обавезе надлежних државних органа да управне и судске поступке у вези са вршењем родитељског права решавају са посебном пажњом и без одлагања а у циљу остваривања најбољег интереса детета. Конкретно, румунске власти нисту предузеле адекватне и ефективне мере за извршење пресуде Француске по којој је дете требало да буде враћено подносиоцу представке у Франску. ЕСЉП се такође позвао и на кршење члана 7 Хашке конвенције.

HUDOC » 


Икс против Летоније (X v. Latvia), бр. 27853/09 од 26.11.2013.

Национални судови су пропустили да ефективно испитају наводе подносиоца представке што је довело до тога да сам процес доночења одлуке није задовољио процедуралне захтеве садржане у члану 8 ЕКЉП

HUDOC » 


 Директна примена стандарда људских права УН у поступцима пред домаћим судовима

Најбољи интерес(и) детета

Партиципација деце у судским поступцима


 

Примењени чланови националног законодавства

Примењени други релевантни међународни инструменти и acquis communautaire

Уредба бр. 2001/2003 Већа Европске Уније од 27.11.2003, о надлежности, признавању и извршењу судских одлука у брачним споровима и у стварима повезаним с родитељском одговорношћу ("Brussels II bis Regulation")