Члан 8

Било које лице, институција или друго тело које тврди да је одвођењем или задржавањем детета повређено право на старање може се обратити централном извршном органу државе у којој се налази место сталног боравка детета или централном извршном органу које друге државе уговорнице за помоћ у обезбеђивању повратка детета.

Таква молба ће садржати:
а) податке о идентитету подносиоца молбе, детета и лица за које се тврди да је одвело или задржало дете;
б) где је то могуће, датум рођења детета;
ц) чињенице на којима се заснива молба подносиоца за повратак детета;
д) све расположиве информације у вези са местом где се дете налази и идентитетом лица са којим се претпоставља да је дете.
Уз молбу могу бити приложени следећи документи:
е) оверена копија било које важне одлуке или споразума;
ф) уверење или гарантно писмо које је издао централни извршни орган, или други надлежни орган државе у којој се налази место сталног боравка детета или званично лице, у вези са релевантним правом те државе;
г) било који други релевантни документ.