Члан 4

 

1. Свако лице које је у једној држави уговорници добило одлуку о старању о детету и које жели да у другој држави уговорници добије признање или извршење ове одлуке може, у том циљу, поднети молбу централном органу било које државе уговорнице.
2. Уз молбу треба приложити документа наведена у члану 13.
3. Централни орган који је примио молбу, ако није централни орган замољене државе, доставиће документа непосредно том централном органу без одлагања.
4. Централни орган коме је поднета молба може да одбије своју интервенцију када је очигледно да услови предвиђени овом конвенцијом нису испуњени.
5. Централни орган коме је поднета молба обавештаваће подносиоца о току поступка по његовој молби без одлагања.