Члан 7

Централни извршни органи ће међусобно сарађивати и унапређивати сарадњу међу надлежним органима у земљама уговорницама како би се обезбедило што хитније враћање детета и постигли остали циљеви ове конвенције.
Пре свега, централни извршни орган ће, непосредно или преко посредника, предузимати све потребне мере:
а) за откривање места где се налази дете које је незаконито одведено или задржано;
б) за спречавање даљих евентуалних опасности по дете или пристраности у односу на једну од заинтересованих страна предузимањем или иницирањем предузимања привремене мере;
ц) за обезбеђење добровољног повратка детета или постизање споразумног решавања тог питања;
д) за размену, где је то потребно, информација у вези са социјалним пореклом детета;
е) за пружање општих информација о важећем праву односне државе у вези са применом ове конвенције;
ф) за покретање или олакшавање покретања судског или управног поступка ради обезбеђивања повратка детета и где је то могуће за склапање одговарајућих споразума о организовању или обезбеђивању ефикасног остваривања права на виђење;
г) за обезбеђивање или олакшавање обезбеђивања, где околности то захтевају, правне помоћи и савета, укључујући и учешће бранилаца и правних саветника;
х) за склапање управних споразума који су потребни и адекватни за обезбеђивање безбедног повратка детета;
и) за обезбеђивање узајамне размене информација које се односе на примену ове Конвенције и, ако је то могуће, елиминисање свих препрека у њеној примени.