Дужност суда

Члан 266


(1) У спору за заштиту права детета и у спору за вршење односно лишење родитељског права суд је увек дужан да се руководи најбољим интересом детета.

(2) Ако суд процени да у спору за заштиту права детета или у спору за вршење односно лишење родитељског права дете као странка није заступано на одговарајући начин, дужан је да детету постави привременог заступника.

(3) Ако суд утврди да је у спору за заштиту права детета или у спору за вршење односно лишење родитељског права странка дете које је способно да формира своје мишљење, дужан је:

  1. да се стара да дете благовремено добије сва обавештења која су му потребна;
  2. да дозволи детету да непосредно изрази своје мишљење и да мишљењу детета посвети дужну пажњу у складу са годинама и зрелошћу детета;
  3. да мишљење детета утврди на начин и на месту које је у складу са његовим годинама и зрелошћу,

осим ако би то очигледно било у супротности са најбољим интересом детета.

Релевантни случајеви