Поступак у спору за заштиту права детета и у спору за вршење односно лишење родитељског права

Нарочита хитност поступка

Члан 269

 

(1) Поступак за заштиту права детета и поступак за лишење родитељског права нарочито су хитни.

(2) Прво рочиште заказује се тако да се одржи у року од осам дана од дана када је тужба примљена у суду.

(3) Другостепени суд дужан је да донесе одлуку у року од 15 дана од дана када му је достављена жалба.

Релевантни случајеви