Члан 9

Забрана мучења, нечовечног поступања и изнуде

 

Забрањена је и кажњива свака примена мучења, нечовечног и понижавајућег поступања, силе, претње, принуде, обмане, медицинских захвата и других средстава којима се утиче на слободу воље или изнуђује признање или каква друга изјава или радња од окривљеног или другог учесника у поступку.

Повезани члан ЕКЉП

Примена по основу:

Релевантни случајеви