Kонвенција против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака

Члан 15

 

Свака држава чланица стара се да изјава за коју се докаже да је добијена тортуром не може да буде наведена као доказни елеменат у неком поступку, осим против лица оптуженог за тортуру да би се утврдило да је изјава дата.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви