Члан 419

Чињенични основ пресуде

 

Суд заснива пресуду само на доказима који су изведени на главном претресу.

Суд је дужан да на основу савесне оцене сваког доказа појединачно и у вези са осталим доказима изведе закључак о извесности постојања одређене чињенице.

 

Примена по основу:

Релевантни случајеви