Повреда права на правично суђење у кривичном поступку због прихватања исказа одсутног сведока.

Примењен правни концепт од стране Евроспког суда за људска права (ЕСЉП): Право на правично суђење / сведок оптужбе није присуствовао главној расправи, већ је као доказ прихваћен његов ранији исказ

 

Прихватање исказа одсутног сведока у кривичном поступку који је од одлучујућег значаја за исход поступка захтева да постоје оправдани разлози због којих сведок није био непосредно испитан пред судом, као и да постоје одговарајуће процесне гаранције којима се елиминишу тешкоће с којима је одбрана суочена због немогућности да испита одсутног сведока.

Анализа случаја

e-Case » / HUDOC »

 

Релевантна пракса ЕСЉП

Солаков против Македоније (Solakov v. "The Former Yougoslav Republic of Macedonia"),  бр 47023/99 од 31.10.2001.

Подносилац представке се жалио на основу члана 6. став 1. и 3. тачке (д) (право на правично суђење) Конвенције да је његово суђење није било правично, јер није добио прилику да унакрсно испита сведоке чије је сведочење послужило као једини основ за његову осуду или да сведоци буду испитани.

HUDOC »


Шатшашвили против Немачке (Schatschaschwili v. Germany), бр. 9154/10 од 15.12.2015.

Изузеци од начела да сви докази против окривљеног по правилу морају бити изведени на јавној расправи у његовом присуству уз поштовање начела контрадикторности кривичног поступка. У конкретном случају се ради о томе да су на расправи прошитани искази две жене које су као наводне жртве разбојништва и изнуде дале исказе пред полицијом и истржним судијом. Оне нису хтеле да се одазову позиву суда и присуствују расправи јер су већ напустиле Немачку и тврдиле су да се јоч нису опоравиле од посттрауматског стреса.

HUDOC » 


Ал-Каваја и Тахери против Уједињеног Краљевства (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom), бр. 26766/06, 22228/06 од 15.12.2011.

Изузеци од начела да сви докази против окривљеног по правилу морају бити изведени на јавној расправи у његовом присуству уз поштовање начела контрадикторности кривичног поступка. У оба случаја, сведок оптужбе није присуствовао главној расправи, већ је као доказ прихваћен његов раније дат исказ. У случају првог подносиоца представке ради се о случају читању исказа преминулог сведока а у случају дрогог подносиоца о читању изјаве сведока који се плашио да сведочи пред окривљеним.

HUDOC » 


 

Примењени чланови ЕКЉП

Примењени чланови националног законодавства