Покретање поступка за задржавање без пристанка и смештај без пристанка лица са менталним сметњама

Члан 22

Поступак за задржавање без пристанка и смештај без пристанка лица са менталним сметњама могу покренути чланови његове уже породице, орган старатељства, послодавац и здравствени радници, обавештавањем министарства надлежног за унутрашње послове и хитне медицинске помоћи о угрожавајућем понашању тог лица.

Службена лица министарства надлежног за унутрашње послове и здравствени радници хитне медицинске помоћи, дужни су да без одлагања лице са менталним сметњама одведу у најближи дом здравља или завод за хитну медицинску помоћ.

Уколико доктор медицине дома здравља или завода за хитну медицинску помоћ процени, на основу прегледа, да је потребно стационарно лечење, упутиће без одлагања лице са менталним сметњама у психијатријску установу.

 

Члан 23

Психијатар који прими лице из члана 22. овог закона, дужан је да без одлагања изврши његов преглед, како би утврдио да ли постоје здравствени разлози за његово стационарно лечење.

 

Одлука о задржавању без пристанка лица са менталним сметњама

Члан 24

Када психијатар утврди да постоје здравствени разлози за стационарно лечење и задржавање без пристанка лица из члана 22. овог закона, дужан је да без одлагања донесе одлуку о задржавању без пристанка лица са менталним сметњама.

Психијатар који је донео одлуку из става 1. овог члана дужан је да образложење те одлуке упише у медицинску документацију.

Психијатар ће одлуку о задржавању без пристанка на пригодан начин саопштити и образложити лицу са менталним сметњама задржаном без пристанка и упознати га са разлозима и циљевима таквог задржавања, као и са његовим правима и дужностима, у складу са законом.

По пријему лица са менталним сметњама у психијатријску установу, најкасније првог радног дана конзилијум психијатријске установе одлучиће да ли ће се ово лице задржати на даљем болничком лечењу, или ће бити отпуштено.

 

Обавештење о задржавању без пристанка лица са менталним сметњама

Члан 25

Психијатријска установа која је задржала без пристанка лице са менталним сметњама дужна је да организује хитан конзилијарни преглед овог лица.

Психијатријска установа која је задржала без пристанка лице са менталним сметњама из члана 22. овог закона дужна је да у року од 24 сата од дана конзилијарног прегледа достави надлежном суду на подручју на којем се налази та психијатријска установа обавештење о његовом задржавању, заједно са медицинском документацијом, као и образложење о здравственим разлозима задржавања без пристанка лица са менталним сметњама.

Психијатријска установа дужна је да обавештење о задржавању без пристанка лица са менталним сметњама достави без одлагања и том лицу, његовом законском заступнику уколико је познат, једном од чланова уже породице, као и надлежном органу старатељства.

 

Задржавање без пристанка добровољно смештеног лица са менталним сметњама

Члан 26

Поступак задржавања лица са менталним сметњама, из чл. 24. и 25. овог закона, без његовог пристанка примењује се и када је лице са менталним сметњама већ смештено у психијатријску установу уз свој пристанак, па тај пристанак опозове, уколико у међувремену наступе здравствени разлози за смештај без пристанка лица са менталним сметњама.

Рок од 24 сата за достављање обавештења о задржавању лица са менталним сметњама без његовог пристанка и медицинске документације надлежном суду, почиње да тече од дана опозива пристанка на смештај.

Психијатријска установа дужна је да обавештење о задржавању лица са менталним сметњама из става 1. овог члана без његовог пристанка, достави и том лицу, његовом законском заступнику - уколико је познат, једном од чланова уже породице и надлежном органу старатељства.

 

Надлежност суда

Члан 27

О задржавању лица са менталним сметњама у психијатријској установи без његовог пристанка одлучује суд на чијем се подручју налази седиште психијатријске установе у којој је лице са менталним сметњама задржано без свог пристанка.

Поступак за задржавање у психијатријској установи без пристанка лица са менталним сметњама уређује се овим законом, а на питања поступка која нису посебно уређена овим законом примењују се одредбе закона којима се уређује ванпарнични поступак.

 

Хитност поступка и искључење јавности

Члан 28

Поступак пред судом за задржавање без пристанка лица са менталним сметњама у психијатријској установи је хитан.

У поступку из става 1. овог члана искључена је општа јавност.

Суд може да допусти да рочишту присуствује, поред чланова уже породице лица са менталним сметњама, и лице у које оно има поверења ако се оно или његов законски заступник томе не противе.

Рочишту може да присуствује и пуномоћник лица са менталним сметњама.

 

Поступак суда по сазнању о задржавању лица са менталним сметњама без његовог пристанка

Члан 29

Суд је дужан да у року од три дана од дана пријема обавештења о задржавању из члана 25. став 2. овог закона одржи рочиште у психијатријској установи у којој је задржано лице са менталним сметњама и саслуша лице о чијем задржавању одлучује.

Суд је дужан да у року из става 1. овог члана донесе одлуку о задржавању без пристанка лица са менталним сметњама.

 

Одлука о задржавању без пристанка или отпусту лица са менталним сметњама

Члан 30

Одлуком о задржавању лица са менталним сметњама из члана 29. став 2. овог закона суд одређује и време задржавања у психијатријској установи.

 

Члан 31

Суд може, пре истека времена одређеног за задржавање лица са менталним сметњама у психијатријској установи, по службеној дужности или на предлог тог лица, његовог законског заступника или психијатријске установе, да одлучи о његовом отпусту из психијатријске установе, ако утврди да се здравствено стање тог лица побољшало у толикој мери да су престали здравствени разлози за његово даље задржавање без пристанка.

 

Члан 32

Суд је дужан, пре доношења одлуке о задржавању без пристанка лица са менталним сметњама или о његовом отпусту из психијатријске установе, да прибави писмени налаз и мишљење једног од психијатара са листе сталних судских вештака о томе да ли је задржавање без пристанка или отпуст из психијатријске установе, оправдан.

Суд, пре доношења одлуке о задржавању без пристанка детета или о његовом отпусту из психијатријске установе, мишљење из става 1. овог члана, по правилу, прибавља и од специјалисте дечје психијатрије.

Психијатар из ст. 1. и 2. овог члана, након што лично обави преглед лица са менталним сметњама, доставља суду писмени налаз и мишљење о потреби задржавања без пристанка, односно о отпусту из психијатријске установе.

Пре доношења одлуке о задржавању без пристанка или о отпусту из психијатријске установе, суд може затражити обавештење и од надлежног органа старатељства, чланова уже породице или од других лица који могу дати податке који су од утицаја на одлуку о задржавању без пристанка или отпусту лица са менталним сметњама.

Пре доношења одлуке о задржавању без пристанка или о отпусту лица са менталним сметњама из психијатријске установе, суд је дужан да у психијатријској установи одржи рочиште и саслуша лице са менталним сметњама о чијем задржавању одлучује.

 

Члан 33

Суд је дужан да у одлуци о задржавању без пристанка лица са менталним сметњама одреди трајање задржавања без пристанка, које не може бити дуже од 30 дана, рачунајући од дана када је психијатар донео одлуку о задржавању без пристанка лица са менталним сметњама.

 

Продужење задржавања у психијатријској установи лица са менталним сметњама без његовог пристанка

Члан 34

Ако психијатријска установа процени да лице са менталним сметњама које је задржано без свог пристанка, треба да остане на болничком лечењу и након истека времена задржавања одређеног у решењу суда, дужна је да пет дана пре истека времена одређеног у решењу суда, предложи суду доношење решења о продужењу задржавања тог лица без његовог пристанка, у складу са проценом конзилијума психијатријске установе у погледу исхода лечења.

Суд је дужан да о предлогу психијатријске установе о продужењу задржавања лица са менталним сметњама без његовог пристанка, одлучи до истека времена одређеног решењем о задржавању без пристанка.

Суд може, решењем из става 2. овог члана, продужити задржавање без пристанка лица са менталним сметњама у психијатријској установи у трајању до три месеца од дана истека времена одређеног решењем суда о задржавању без пристанка.

Свако даље задржавање без пристанка лица са менталним сметњама може се продужити решењем суда, на време до шест месеци.

Психијатријска установа, по правилу, доставља суду редовне тромесечне извештаје о здравственом стању лица са менталним сметњама задржаног без његовог пристанка, а на захтев суда и чешће.

 

Одлука о продуженом задржавању у психијатријској установи лица са менталним сметњама без његовог пристанка

Члан 35

Суд је дужан да донесе решење о продуженом задржавању у психијатријској установи лица са менталним сметњама без његовог пристанка, по истом поступку по коме је донео и решење о задржавању без пристанка.

Суд је дужан да решење о продуженом задржавању у психијатријској установи лица са менталним сметњама без његовог пристанка донесе најкасније до истека претходно одређеног трајања времена задржавања без пристанка.

 

Достављање одлуке суда о задржавању без пристанка

Члан 36

Суд је дужан да, без одлагања, решење о задржавању у психијатријској установи лица са менталним сметњама без његовог пристанка достави том лицу, његовом законском заступнику, односно пуномоћнику, једном од чланова уже породице, надлежном органу старатељства и психијатријској установи у којој је лице са менталним сметњама задржано без пристанка.

 

Поступак по жалби

Члан 37

Против решења о задржавању, односно смештају у психијатријску установу лица са менталним сметњама жалбу може изјавити то лице и његов законски заступник, у року од три дана од дана достављања решења.

Лице са менталним сметњама може изјавити жалбу без обзира на стање свог менталног здравља.

Жалба не задржава извршење решења ако суд из оправданих разлога другачије не одлучи.

Суд жалбу са списима без одлагања доставља другостепеном суду, који о њој одлучује у року од три дана од дана њеног пријема.

Релевантни случајеви