ЗАШТИТА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Насиље у породици

Члан 197

(1) Насиље у породици, у смислу овог закона, јесте понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице.
(2) Насиљем у породици, у смислу става 1 овог члана, сматра се нарочито:
     1. наношење или покушај наношења телесне повреде;
     2. изазивање страха претњом убиства или наношења телесне повреде члану породице или њему блиском лицу;
     3. присиљавање на сексуални однос;
     4. навођење на сексуални однос или сексуални однос са лицем које није навршило 14. годину живота или немоћним лицем;
     5. ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима;
     6. вређање, као и свако друго дрско, безобзирно и злонамерно понашање.
(3) Члановима породице у смислу става 1 овог члана сматрају се:
     1. супружници или бивши супружници;
     2. деца, родитељи и остали крвни сродници, те лица у тазбинском или адоптивном сродству, односно лица која везује хранитељство;
     3. лица која живе или су живела у истом породичном домаћинству;
     4. ванбрачни партнери или бивши ванбрачни партнери;
     5. лица која су међусобно била или су још увек у емотивној или сексуалној вези, односно која имају заједничко дете или је дете на путу да буде рођено, иако никада нису живела у истом породичном домаћинству.

 

Мере заштите

Члан 198

(1) Против члана породице који врши насиље суд може одредити једну или више мера заштите од насиља у породици, којом се привремено забрањује или ограничава одржавање личних односа са другим чланом породице.
(2) Мере заштите од насиља у породици јесу:
     1. издавање налога за исељење из породичног стана или куће, без обзира на право својине односно закупа непокретности;
     2. издавање налога за усељење у породични стан или кућу, без обзира на право својине односно закупа непокретности;
     3. забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености;
     4. забрана приступа у простор око места становања или места рада члана породице;
     5. забрана даљег узнемиравања члана породице.
(3) Мера заштите од насиља у породици може трајати највише годину дана.
(4) Време проведено у притвору као и свако лишење слободе у вези с кривичним делом односно прекршајем урачунава се у време трајања мере заштите од насиља у породици.

 

Продужавање мере заштите

Члан 199

Мера заштите од насиља у породици може се продужавати све док не престану разлози због којих је мера била одређена.

 

Престанак мере заштите

Члан 200

Мера заштите од насиља у породици може престати пре истека времена трајања ако престану разлози због којих је мера била одређена.

Повезани члан УН

Релевантни случајеви