Члан 26

Забрана ропства, положаја сличног ропству и принудног рада

Нико не може бити држан у ропству или у положају сличном ропству.
 
Сваки облик трговине људима је забрањен.
 
Забрањен је принудни рад. Сексуално или економско искоришћавање лица које је у неповољном положају сматра се принудним радом.
 
Принудним радом се не сматра рад или служба лица на издржавању казне лишења слободе, ако је њихов рад заснован на принципу добровољности, уз новчану надокнаду, рад или служба лица на војној служби, као ни рад или служба за време ратног или ванредног стања у складу са мерама прописаним приликом проглашења ратног или ванредног стања.

Релевантни случајеви