Међународни пакт о грађанским и политичким правима

Члан 8

 

1. Нико се не може држати у ропству; ропство и трговина робљем су забрањени у сваком облику.

2. Нико се не може држати у потчињености.

а) Нико се не може приморати на присилан или обавезан рад;

б) став а) ове тачке не може се тумачити као да забрањује, у земљама где неки злочини могу бити кажњени затвором са присилним радом, издржавање казне присилног рада коју је изрекао надлежни суд;

ц) не сматра се као "присилан и обавезан рад" у смислу ове тачке:

и) сваки рад или служба, које не предвиђа став б), а који се нормално траже од лица затвореног на основу редовне судске одлуке или условно пуштеног на слободу пошто је било предмет такве одлуке;

ии) свака служба војног карактера и, у земљама где се признаје одбијање служења војске, свака национална служба која се на основу закона захтева од оних који одбију да служе војску;

иии) свака служба која се захтева у случају више силе или катастрофе која угрожава живот или благостање заједнице;

ииии) сваки рад или служба који чине део нормалних грађанских обавеза.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви