Kонвенција против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака

Члан 14

 

1. Свака држава чланица, у свом правном систему, гарантује жртви неког акта тортуре право добијања накнаде и праведног и одговарајућег обештећења, укључујући средства потребна за његову што потпунију рехабилитацију. У случају смрти жртве акта тортуре, наследници права те жртве полажу право на обештећење.

2. Овај члан не искључује никакво право на обештећење које би имала жртва или било које друго лице у складу с националним законодавством.

 

 

Отвори документ

 

 

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви