Међународна конвенција за заштиту свих лица од присилних нестанака

Члан 8

 

Без повреде члана 5,

1. Држава уговорница која предвиђа застаревање у погледу присилног нестанка предузима неопходне мере како би се обезбедило да период пре застаревања кривичног поступка:

(а) траје дуго и да је сразмеран крајњој озбиљности овог кривичног дела;

(б) почиње од момента када се кривично дело присилног нестанка заврши, водећи рачуна о његовој трајној природи.

2. Свака држава уговорница гарантује право жртве присилног нестанка на ефикасан правни лек током периода пре застаревања.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви