Међународни пакт о грађанским и политичким правима

Члан 23

 

1. Породица је природни и основни саставни део друштва и има право на заштиту друштва и државе.

2. Право на склапање брака и оснивања породице признаје се човеку и жени када су дорасли за женидбу.

3. Ниједан брак се не може склапати без слободног и потпуног пристанка будућих супружника.

4. Државе чланице овог пакта донеће одговарајуће мере ради обезбеђења једнакости у правима и одговорности супружника у погледу брака за време брака и приликом његовог раскида. У случају раскида брака, предузимају се мере ради обезбеђења потребне заштите деце.

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви