Повреда права на неометано уживање имовине власника станова у којима станују закупци под режимом законски регулисаних закупнина (повреда чл. 1 Протокола број 1)

Примењен правни концепт од стране ЕСЉП: Право на имовину

 

Дуготрајност трансформације стамбеног система из социјалистичког у тржишни, као и бројна ограничења наметнута власницима станова у којима су живели закупци под режимом законски регулисаних закупнина, наметнула је власницима станова прекомеран индивидуални терет чиме је повређено њихово право на неометано уживање имовине.

Анализа случаја

e-Case » / HUDOC »

 

Релевантна пракса ЕСЉП

Едвардс против Малте (Edwards v.Malta), бр. 17647/04 од 24.10.2006

Суд је закључио да је дошло до кршења члана 1 Протокола бр. 1 (заштита имовине) у вези са имовином која је припадала подносиоцима представки а коју је влада одузела (пре више од 30 година), што је резултирало тиме да је Едвардс био оштећен за зараду на име закупнине.

HUDOC » 


Суљагић против Босне и Херцеговине (Suljagić v. Bosnia and Herzegovina),  бр. 27912/02 од 03.11.2009.

Подносилац је новац положио на штедњу у банку са седиштем у Тузли, која је била чланица Привредне банке Сарајево. Након неколико неуспелих покушаја да подигне своја средства, подносилац представке је уложио пријаву код Дома за људска права. Одлуком из 2005. године, утврђено је да закони који су тада били на снази нису у складу са чланом 6. Конвенције као ни чланом 1. Протокола бр. 1. уз Конвенцију. Додељен му је износ на име нематеријалне штете и трошкова. Надлежна агенција за верификацију је 2006. године обавила процену „старе“ девизне штедње подносиоца. Подносилац је у неколико наврата у периоду од 2007. до 2009. године примио одређени износ главнице и камате на обвезнице. Међутим, изгледа да обвезнице са роком доспећа 31. марта 2008. године још увек нису издате, а да друга рата камата на обвезнице која доспева 27. марта 2009. године још увек није исплаћена, чиме је подносилац оштећен за средства на која је имао право.

e-Case » / HUDOC »


Хутен-Чапска против Пољске (Hutten-Czapska v.Poland),  бр. 35014/97 од 19.06.2006.

Случај дугогодишњег континуираног спречавања власника да неометанмирно уживају своју имовину услед спровођења закона којима се регулише посебан закуподавни однос са заштићеним категоријама закупаца.
Повреда члана 1. Протокола бр. 1. (заштита имовине) у односу на подноситељку представке Мариу Хутен-Чапска, једну од око 100.000 најмодаваца у Пољској погођених рестриктивним системом контроле закупа.

HUDOC »

Примењени чланови ЕКЉП

Примењени чланови националног законодавства