Повреда позитивне обавезе државе да на делотворан начин испита околности под којима је наступила смрт лица које се налазило под контролом представника државе и њихову могућу одговорност (повреда члана 2 Конвенције у процесном аспекту)

Примењен правни концепт од стране Евроспког суда за људска права (ЕСЉП): Право на живот / процесни аспект

 

У случају када лице које је ухапшено умре под надзором државних органа (полиције или затворских службеника) сама чињеница да су власти обавештене о смрти лица активира њихову процесну обавезу из члана 2 Конвенције која их обавезује да спроведу делотворну истрагу о околностима те смрти. При том није од значаја да ли се сумња да су смрт проузроковала службе на или друга лица или да је реч о самоубиству. Истрага мора да буде покренута независно од тога да ли постоји иницијатива од стране сродника умрлог лица.

У случају Петровић против Србије, син подноситељке који је ухапшен је према наводима полицијских службеника извршио самоубиство скоком кроз прозор зграде где је испитиван. 

Повреда Конвенције свакако је могла да буде избегнута да су надлежни органи током испитивања околности смрти сина подноситељке предузели све расположиве радње и детаљно испитали све околности овог догађаја, а нарочито да су отклонили противречности и нелогичности које су резултати спроведених радњи
показивали у погледу повреда утврђених на телу сина подноситељке и начина њиховог настанка.

Важно је, такође, имати у виду да су начела која су примењена у овом предмету идентична начелима који се примењују и у случајевима када је лице претрпело повреде без смртне последице док се налазило под надзором представника државе, односно када је лице изнело уверљиве наводе да је било изложено мучењу или нечовечном поступању од стране представника државе.

Анализа случаја

e-Case / Hudoc »

 

Релевантна пракса ЕСЉП

Младеновић против Србије, бр. 1099/08 од 22.05.2012.

Подносилац представке српска држављанка рођена 1948. године и живи у Београду. Позивајући се на члан 2 (право на живот) Европске конвенције о људским правима она се жалила због пропуста државе да спроведе хитну, темељну у делотворну истрагу о смрти њеног сина који је упуцан од стране полицајца који није био на дужности у јулу 1991. године током туче између две групе младића

e-Case / Hudoc »


Пол и Одри Едвардс против Уједињеног Краљевства (Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom), бр. 46477/99 од 14.03.2002.

Син апликаната је, након што је ухапшен због непримереног понашања на улици, убијен од стране другог психички болесног притвореника са којим је делио ћелију. Апликанти су се жалили на изостанак ефикасне истраге о убиству и околностима под којима је њихов син смештен у исту ћелију са другим, психички болесним притвореником.

Hudoc »


 

 
Примењени чланови ЕКЉП

Примењени чланови националног законодавства