Државни органи су дужни да спроведу ефикасну, брзу и транспарентну истрагу о околностима насилне смрти лица током рата на територији бивше Југославије, без обзира на то што је смрт наступила пре него што је Конвенција ступила на снагу у држави о којој је реч.

Примењен правни концепт од стране Евроспког суда за људска права (ЕСЉП): Право на живот / делотворна истрага 

 

Члан 2 Конвенције обавезује државе да спроведу делотворну истрагу у погледу навода да је неко лице убијено употребом силе, било од стране представника државе, било од стране других правних или физичких лица.
Да би истрага задовољила стандарде делотворности које захтева Конвенција, она мора да буде ефикасна, брза и транспарентна.

Европски суд je у предметима који се тичу процесних обавеза из члана 2 Конвенције установио праксу према којој се процесна обавеза спровођења ефикасне истраге примењује и у погледу кривичних дела која су почињена пре него је Конвенција ступила на снагу у држави о којој је реч, под условом да је већина истражних радњи била или требало да буде спроведена након ступања на снагу Конвенције.

Анализа случаја

e-Case » / Hudoc »

 

Релевантна пракса ЕСЉП

Бранко Томашић и др. против Хрватске (Branko Tomašić and Others v. Croatia), бр. 46598/06 од 15.01.2009.

У предмету Бранко Томовић и други против Хрватске, подносиоци представке су се обратили Суду након што правни систем државе није успео да заштити М.Т. и њену малолетну кћерку од насиља у породици са смртним исходом. Наиме, М.Т. је оглашен кривим и осуђен на казну затвора због насиља у породици, међутим, након изласка из затвора убио је М.М. и В.Т. а потом извршио самоубиство. Иако је постојала правовремена реакција Центра за социјални рад и правосудних органа, то ипак није било довољно да се спречи да до трагедије дође.

Суд сматра да постоји могућа одговорност државних службеника за смрти које су наступиле као резултат њихова немара, и да законски оквир мора бити довољно прецизан да би се осигурала примјерена заштита права на живот и да се ефикасан правни систем какав затева члан 2. може, а у одређеним ситуацијама и мора, укључити казненоправну заштиту.

e-Case » / Hudoc »


Пол и Одри Едвардс против Уједињеног Краљевства (Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom), бр. 46477/99 од 14.03.2002.

Син апликаната је, након што је ухапшен због непримереног понашања на улици, убијен од стране другог психички болесног притвореника са којим је делио ћелију. Апликанти су се жалили на изостанак ефикасне истраге о убиству и околностима под којима је њихов син смештен у исту ћелију са другим, психички болесним притвореником.

Hudoc »


Огур против Турске (Oğur v. Turkey), пресуда Великог већа бр. 21594/93 од 20.05.1999.

Снаге безбедности су извеле оружану операцију на месту које припада рударској компанији. Син подносиоца пријаве, који је у руднику радио као ноћни чувар, убијен је око 6.30 ујутро управо када му се завршавала смена. Држава је тврдила да је жртва убијена пуцњем упозорења. Суд је приметио да се пуцњи упозорења, по дефиницији, испаљују у ваздух при чему је пиштољ готово вертикалан како осумњичени не би били погођени. Било је тешко замислити да би прави хитац упозорења могао жртву да погоди у врат. Суд је сматрао да чак и ако се претпостави да је жртва убијена метком испаљеним као упозорење, тај метак је био испаљен у тој мери лоше да је представљао груб нехат. Суд је закључио да употреба силе против жртве није била ни сразмерна ни апсолутно нужна да би се било ко одбранио од незаконитог насиља или да би ухапсио жртву. 

Hudoc »


Салман против Турске (Salman v. Turkey), пресуда Великог већа бр. 21986/93 од 27.06.2000.

Жртва је била здрава када је приведена, без неких ранијих повреда или болести. Касније је умро у затвору. За многобројне повреде нађене на његовом телу нису понуђена никаква уверљива објашњења. У тим околностима Суд је закључио да је за његову смрт одговорна држава која је тиме повредила члан 2. 

Hudoc »


Гул против Турске (Gül v. Turkey), бр. 22676/93 од 14.12.2000

Полиција је закуцала на врата стана подносиоца пријаве, његове двојице синова и њихових породица. Полиција је тврдила да има обавештење да се у стану налази више активиста ПКК. Кад је подносиочев син Мехемет Гул отворио врата, тројица полицајаца су отворила ватру и засула га са више од 50 метака. Од повреда је касније умро. У стану нису пронађени чланови ПКК. Суд је нашао да толику пуцњаву на вратима није оправдавало никакво основано убеђење полицајаца да им лица у стану угрожавају живот. Осим тога, ватра отворена из аутоматског оружја у невидљиву мету у стамбеном блоку у којем живе невини цивили, укључујући жене и децу, била је грубо несразмерна.

У кривичном поступку против тројице полицајаца једини саслушани сведоци била су тројица окривљених полицајаца. Два мишљења вештака садржала су процену догађаја на основу претпоставке да је полицијска верзија догађаја тачна. Подносилац пријаве и његова породица нису били обавештени да се одвија кривични поступак и није им пружена прилика да суду испричају сасвим другачију верзију догађаја. То је била повреда члана 2.

Hudoc »


Махмут Каја против Турске (Mahmut Kaya v. Turkey), бр. 22535/93 од 28.03.2000.

Др Хасан Каја је лечио демонстранте повређене у сукобима са безбедносним снагама током прославе курдске Нове године. Пошто се није осећао безбедно у месту где је живео, преселио се у други град где се често састајао са Меином Каном, који је био правник и преседник ХРА (удружење за заштиту људских права), и који је представљао лица која су осмњичена да су  чланови ППК партије (Радничка партија Курдистана) и коме је такође прећено. Након позива за медицинску помоћ на који су одговорили, нестали су. Сутрадан је пронађена Кајина торба са медицинском опремом у којој су се налазила два пара ципела које су припадале Каји и Кану. Неколико дана након тога, пронађени си њихови лешеви. Суд је утврдио да није спроведена ефикасна истрага о смрти Каје и Кана, као и да је прекршен члан 2 у смислу да држава није заштитила њихово право на живот.

Hudoc »


Шанаган против Уједињеног Краљевства (Shanagan v. United Kingdom), бр. 37715/97 од 04.05.2001

Утврђивање чињеница, кривичну истрагу и гоњење су обављали одвојено или заједнички различити органи. Сама та чињеница није довољна за налаз о повреди члана 2. Важно је да истрага обезбеди неопходну заштиту на доступан и ефикасан начин.

Hudoc »

 
Примењени чланови ЕКЉП
Примењени чланови УН

Примењени чланови националног законодавства