Домаћи органи нису спровели делотворну истрагу у вези са наводима о лекарској грешци (повреда процесног аспекта чл. 2 Конвенције)

Примењен правни концепт од стране Евроспког суда за људска права (ЕСЉП): Право на живот / процесни аспект

 

Домаћи судови и тужилаштво пред које су изнете тврдње о лекарској грешци дужни су да такве наводе испитају ефикасно и брзо, без обзира на то да ли се питање одговорности лекара поставља у кривичном или парничном поступку, или у оба истовремено.
Дуготрајан прекид парничног поступка за накнаду штете који је одређен до окончања кривичног поступка може да доведе до повреде процесног аспекта члана 2 Конвенције, ако прекид представља непотребно одуговлачење. Прекид парничног поступка не ослобађа обавезе суд који одлучује у парничном поступку да у разумном року одговори на питање да ли постоји грађанска одговорност (која је увек шира од кривичне).

У мају 1993. године двадесетогодишњи син подносилаца представке дошао је у болницу ради мучнине и свраба коже. Лекар му је дао инјекције, након чега му се стање погоршало и пао је у кому, вероватно због алергије на дате лекове. Умро је петнаест дана касније. Подносиоци су поднели кривичну пријаву против лекара због несавесног лечења.

Европски суд је истакао да свака смрт до које дође под неразјашњеним околностима активира процесну обавезу државе да истражи те околности, независно од тога да ли је за смрт одговорна држава (односно неки њен представник нпр. полиција) или приватно лице. У складу с тим, и спровођење делотворне истраге навода о лекарској грешци подразумева успостављање ефикасног и независног правосудног апарата који може да утврди узрок смрти пацијента под медицинским надзором (било у јавном било у приватном сектору) и да испита да ли постоји одговорност лекара.

Анализа случаја

e-Case / Hudoc »

 

Релевантна пракса ЕСЉП

Калвели и Циљо против Италије (Calvelli and Ciglio v. Italy), бр. 32967/96 од 17.01.2002.

Подносиоци представке Калвели и Циљо, чија је беба преминула два дана по рођењу, покренули су кривични а потом и парнични поступак против доктора који је водио порођај, током кога је дошло до грешке која је проузроковала смрт новорођенчета.
Подносиоци представке су се по члану 2 жалили да је, због процедуралног кашњења, наступио временски рок због којег је немогуће процесуирати лекара одговорног за порођај. Такође су се жалили, у складу са чланом 6. став 1., на дужину поступка који је трајао дуже од шест година.

Hudoc »


Пол и Одри Едвардс против Уједињеног Краљевства (Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom), бр. 46477/99 од 14.03.2002.

Син апликаната је, након што је ухапшен због непримереног понашања на улици, убијен од стране другог психички болесног притвореника са којим је делио ћелију. Апликанти су се жалили на изостанак ефикасне истраге о убиству и околностима под којима је њихов син смештен у исту ћелију са другим, психички болесним притвореником.

Hudoc »


 

 
Примењени чланови ЕКЉП

Примењени чланови националног законодавства