Члан 192

Промена породичног стања

 

(1) Ко подметањем, заменом или на други начин промени породично стање детета, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и лекар здравствене установе који прогласи умрлим живо новорођенче ради промене породичног стања.

(3) Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана учини из користољубља, злоупотребом положаја, бави се вршењем дела или је дело извршено од стране организоване криминалне групе, казниће се затвором од једне до десет година.

(4) Ко заменом или на други начин из нехата промени породично стање детета, казниће се затвором до три месеца.

Повезани члан УН

Релевантни случајеви