ЛИШЕЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ

Потпуно лишење пословне способности

 

Члан 146

(1) Пунолетно лице које због болести или сметњи у психо-физичком развоју није способно за нормално расуђивање те због тога није у стању да се само стара о себи и о заштити својих права и интереса може бити потпуно лишено пословне способности.

(2) Пословна способност лица из става 1 овог члана једнака је пословној способности млађег малолетника.

 

Делимично лишење пословне способности

Члан 147

(1) Пунолетно лице које због болести или сметњи у психо-физичком развоју својим поступцима непосредно угрожава сопствена права и интересе или права и интересе других лица може бити делимично лишено пословне способности.

(2) Пословна способност лица из става 1 овог члана једнака је пословној способности старијег малолетника.

(3) Судском одлуком о делимичном лишењу пословне способности одредиће се правни послови које лице делимично лишено пословне способности може односно не може самостално предузимати.

 

Враћање пословне способности

Члан 148

Пунолетном лицу лишеном пословне способности може се вратити пословна способност када престану разлози због којих је оно било потпуно или делимично лишено пословне способности.

 

Одлуке о лишењу и враћању пословне способности

Члан 149

(1) Одлуку о лишењу пословне способности и одлуку о враћању пословне способности доноси суд у ванпарничном поступку.

(2) Правноснажна судска одлука о лишењу и враћању пословне способности доставља се без одлагања органу старатељства.

Повезани члан УН

Релевантни случајеви