Факултативни протокол о продаји деце, дечијој проституцији и дечијој порнографији, уз Конвенцију о правима детета

Члан 8 

 

1. Државе уговорнице ће усвојити одговарајуће мере за заштиту права и интереса деце жртава поступака забрањених овим Протоколом у свим фазама кривичног поступка, нарочито:

а) признавањем рањивости деце жртава и прилагођавањем поступака како би се признале њихове посебне потребе, укључујући њихове посебне потребе кад се појављују у својству сведока;

б) обавештавањем деце жртава о њиховим правима, њиховој улози и обиму, временском распореду и напредовању поступка и исходу њихових случајева;

ц) допуштањем да се представе и размотре гледишта, потребе и преокупације деце жртава, у поступку у ком су погођени њихови лични интереси, на начин који је у складу са правилима националног процесног права; д) обезбеђивањем одговарајућих услуга подршке деце жртвама током читавог судског поступка;

е) заштитом, када је то одговарајуће, приватности и идентитета деце жртава и предузимањем мера у складу са националним правом како би се избегло неподесно ширење информација које би могле довести до идентификовања деце жртава;

ф) обезбеђивањем, у одговарајућим случајевима, безбедности деце жртава, као и њихових породица и сведока који сведоче са њихове стране, од застрашивања и одмазде;

г) избегавањем непотребног одлагања разматрања случајева и извршавања налога или одлука о давању обештећења деци жртвама.

2. Државе уговорнице ће обезбедити да неизвесност у погледу стварног узраста жртве не спречи покретање кривичне истраге, укључујући истражне радње усмерене на утврђивање узраста жртве.

3. Државе уговорнице ће обезбедити да се у поступању система кривичног правосуђа са децом жртвама дела описаних у овом Протоколу, првенствено руководи најбољим интересом детета.

4. Државе уговорнице ће, у одговарајућим случајевима, усвојити мере како би заштитиле безбедност и интегритет лица и/или организација укључених у спречавање и/или заштиту и рехабилитацију жртава таквих дела.

5. Ниједна одредба овог члана неће се тумачити тако да утиче или да није у складу са правима оптуженог на правично и непристрасно суђење.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви