Kонвенција против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака

Члан 22

 

1. Свака држава чланица ове конвенције може, у складу с овим чланом, изјавити у сваком тренутку да признаје да је Комитет надлежан да прими и разматра саопштења која је доставио појединац или су достављена за појединца који је под њеном јурисдикцијом и који тврди да је жртва кршења одредаба Конвенције од стране неке државе чланице. Комитет не прима никакво саопштење које се односи на једну државу чланицу која није дала такву изјаву.

2. Комитет оглашава неприхватљивим свако саопштење које је поднесено у складу са овим чланом, а које је анонимно или за које он сматра да представља злоупотребу права на подношење таквих саопштења или да је неспојиво са одредбама ове конвенције.

3. Под резервом одредаба тачке 2, свако саопштење које му је поднесено у складу са овим чланом Комитет упућује држави чланици ове конвенције која је дала изјаву у складу са тачком 1, а која је наводно прекршила било коју одредбу Конвенције. У року следећих шест месеци, споменута држава подноси Комитету писмено објашњење или изјаву којом се објашњавају питања и наводе, у случају потребе, мере које би она могла предузети ради побољшања ситуације.

4. Комитет разматра саопштења која је примио у складу са овим чланом, водећи рачуна о свим информацијама које су му поднели појединци или су поднесене за појединаце или су их поднеле заинтересоване државе чланице.

5. Комитет неће разматрати ниједно саопштење појединца у складу са овим чланом, а да се претходно не увери у следеће:

(а) да исто питање није разматрано и да се не разматра пред неком другом међународном инстанцом надлежном за истрагу или решавање спора;

(б) да је појединац исцрпео сва интерна расположива средства; то правило се не примењује ако жалбени поступци премашују разумне рокове или ако је мало вероватно да ће они дати задовољење појединцу који је жртва кршења ове конвенције.

6. Комитет одржава седнице иза затворених врата ако разматра саопштења предвиђена овим чланом.

7. Комитет саопштава своје констатације заинтересованој држави чланици и појединцу.

8. Одредбе овог члана ступају на снагу када пет држава чланица ове конвенције дају изјаву предвиђену у тачки 1. овог члана. Држава чланица депонује ту изјаву код генералног секретара Организације уједињених нација, који доставља копије те изјаве осталим државама чланицама. Изјава се може повући у сваком тренутку саопштењем упућеним генералном секретару. То повлачење је без штете по разматрање сваког питања које је предмет саопштења које је већ достављено у складу са овим чланом. Никакво друго саопштење које је доставио појединац или је достављено за појединца неће бити примљено у складу са овим чланом након што генерални секретар прими саопштење о повлачењу изјаве, осим ако заинтересована држава чланица није дала нову изјаву.

 

 

Отвори документ

 

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви