Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена

Члан 13

 

Државе чланице предузимају све одговарајуће мере ради елиминисања дискриминације жена у другим областима привредног и друштвеног живота како би им се, на основу равноправности жена и мушкараца, обезбедила једнака права, а посебно:

(а) право на породична давања;

(б) право на банкарске зајмове, хипотекарне и друге врсте финансијских кредита;

(ц) право на учешће у рекреативним активностима, спорту и свим облицима културног живота

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви