Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена

Члан 7

 

Државе чланице предузимају све подесне мере за отклањање дискриминације жена у политичком и јавном животу земље, а посебно су дужне да обезбеде, под једнаким условима као и мушкарцима, право жена да:

(а) гласају на свим изборима и јавним референдумима и да буду биране у сва тела која се бирају путем јавних избора;

(б) учествују у креирању и спровођењу владине политике и да заузимају руководеће положаје и обављају све јавне функције на свим нивоима власти;

(ц) учествују у раду невладиних организација и удружења која се баве јавним и политичким животом у земљи.

 

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви