Факултативни протокол уз Међународни пакт о грађанским и политичким правима

Члан 5

 

1. Комитет ће размотрити представке примљене на основу овог Протокола водећи рачуна о свим писменим обавештењима која су му поднели појединци и заинтересована држава.

2. Комитет неће разматрати ниједну представку појединаца ако се није уверио:

а) да се исто питање већ не разматра у поступку пред неким другим међународним органом за испитивање или решавање;

б) да је појединац исцрпео сва расположива унутрашња правна средства. Ово се правило не примењује ако је поступак по жалби продужен преко разумног рока.

3. Комитет ће одржавати нејавне седнице када буде разматрао представке предвиђене овим Протоколом.

4. Комитет ће упознати са свим што је установио заинтересовану државу уговорницу и појединца.

 

Отвори документ

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује

Релевантни случајеви