Другостепени суд у својој одлуци може само да подржи разлоге на којима је првостепени суд засновао своју одлуку

Примењен правни концепт од стране Евроспког суда за људска права (ЕСЉП): Право на правично суђење / начело исправног поступања и правилне примене закона

Када је првостепени суд у својој одлуци изнео детаљне разлоге о свим битним чињеничним и правним питањима, другостепени суд може само да се позове на такво образложење првостепеног суда без потребе да детаљно понавља исте разлоге у својој одлуци.

Анализа случаја

e-Case / Hudoc »

 

Релевантна пракса ЕСЉП

Монтованели против Француске (Mantovanelli v. France), бр. 21497/93 од 18.03.1997

Иако члан 6 став 1 Конвенције јемчи право на правично суђење, он не садржи никаква правила о прихватљивости доказа или о начину на који поједини докази треба да буду оцењени. Начин оцене доказа је предмет регулисања националног права држава чланица и судске праксе њихових судова. 

HUDOC »


Центро Еуропа 7 С.Р.Л. и Ди Стефано против Италије (Centro Europa 7 S.R.L. and Di Stefano v. Italy), бр. 38433/09 од 07.06.2012.

Европски суд не може да у томе замени националне судове држава чланица – он не може да се бави питањима да ли су деловањем националних судова наступиле било какве чињеничне или правне грешке током поступка, осим у случају када су такве грешке довеле до повреде неког конвенцијског права. Пропуштањем државних органа да спроведу своје одлуке у предвиђеним роковима (иако је компанија Центро Еуропа 7 С.Р.Л. имала уредне дозволе за емитовање ТВ програма, није била у могућности да их искористи услед техничких предуслова које је држава требало да обезбеди), повређени су члан 6, члан 10 и члан 1 Протокола 1 Конвенције.

HUDOC » 


 

Примењени чланови ЕКЉП

Примењени чланови националног законодавства