Члан 10
 
Начело заштите најбољег интереса малолетног лица
 
Приликом спровођења одредаба овог закона поступа се у складу са начелом најбољег интереса малолетног лица. Приликом процене најбољег интереса малолетног лица узима се у обзир добробит, социјални развој и порекло малолетног лица, мишљење малолетног лица зависно од његовог узраста и зрелости, начело јединства породице, као и заштита и безбедност малолетног лица, посебно ако постоји сумња да је малолетно лице жртва трговине људима или жртва насиља у породици и других облика родно заснованог насиља.

 

 

Повезани члан УН

Релевантни случајеви