Члан 35

Услови прихватљивости

1. Суд може узети предмет у поступак тек када се исцрпу сви унутрашњи правни лекови, у складу са општепризнатим начелима међународног права, и у року од шест месеци од дана када је донета правоснажна одлука.

2. Суд не поступа по појединачној представци поднетој на основу члана 34 која је а) анонимна, или б) у суштини истоветна с представком коју је Суд већ разматрао, или која је већ поднета некој другој међународној инстанци ради испитивања, односно решавања а не садржи нове релевантне чињенице.

3. Суд проглашава неприхватљивом сваку поjединачну представку поднету на основу члана 34. ако: а) сматра да jе представка неспоjива са одредбама Конвенциjе или протокола уз њу, очигледно неоснована, или представља злоупотребу права на представку; или б) сматра да подносилац представке ниjе значаjниjе оштећен, осим ако поштовање људских права установљених Конвенциjом и протоколима уз њу не захтева испитивање суштине представке, с тим да се представка не може одбацити по овом основу уколико случаj ниjе претходно с дужном пажњом размотрио домаћи суд.

4. Суд одбацује сваку представку коју сматра неприхватљивом у смислу овог члана. Он то може учинити у свакој фази поступка.

 

 

Отвори документ

Релевантни случајеви

Чланови закона националног законодавства на које се члан конвенције примењује