Уредба (ЕУ) бр. 604/2013 (Уредба Даблин III), која замењује Уредбу Савета бр. 343/2003 (Уредба Даблин II), утврђује критеријуме и механизме за одређивање државе чланице одговорне за разматрање захтева за азил одн. међународну заштиту који је у једној од држава чланица поднео држављанин треће земље или особа без држављанства.

Уредба Дублин III одређује државу ЕУ-а која је одговорна за разматрање захтева за азил. Подноситељима захтева осигурава бољу заштиту док њихов статус није утврђен. Такође успоставља нови систем за рано откривање проблема у националним системима азила или прихвата и решавање њихових узрока пре него што се развију у кризе великих размера.

 

Начела и критеријуми за одређивање одговорности

Они укључују, према важности:

 • породичну ситуацију;
 • недавно поседовање визе или дозволе боравка у држави ЕУ-а;
 • је ли подноситељ захтева неправилно или правилно ушао у ЕУ.

 

Веће гаранције за подноситеље захтева

Уредба садржи више заштитних гаранција а за подноситеље захтева, као што су:

 • право на информације;
 • интервју са особом која аплицира за азил;
 • веће гаранције за малолетна лица, стављајући најбољи интерес детета на прво место током поступка одлучивања;
 • повећана заштита деце подноситеља захтева, чланова породице, издржаваних лица и родбине;
 • могућност бесплатне правне помоћи на захтев;
 • право на жалбу против одлуке о трансферу у другу државу ЕУ, укључујући и могућност одлагања.

Нови предлог из 2014. прописује правила за одлучивање ко је одговоран за разматрање захтева малолетника без пратње.

 

Задржавање

Као опште начело, подноситељи захтева не смеју бити задржани само зато што траже азил. Међутим, Уредба предвиђа задржавање подноситеља захтева ако постоји опасност од бега (нпр. они се превозе у другу државу ЕУ-а).

 

Механизам за рано упозоравање, приправност и управљање кризама

Уредба Дублин III чини систем ефикаснијим увођењем механизма за рано упозоравање, приправност и управљање кризом дизајнираног за:

 • решавање проблема у националим системима за тражење азила или
 • помоћ државама ЕУ које су суочене са високим бројем подноситеља захтева за азил.

 

Текст уредбе