Члан 22

Индивидуална процена жртава у циљу утврђивања специфичних потреба заштите

 

  1. Државе чланице ће се побринути да жртве остваре право на благовремену и индивидуалну процену, у складу са постојећим процедурама у националном законодавству, у циљу утврђивања специфичних потреба заштите и утвђивања да ли би жртве и у којој мери имале корист од специјалних мера примењених током кривичног поступка из чланова 23 и 24, због њихове нарочите изложености секундарној и поновној виктимизацији, застрашивању и одмазди.
  2. Индивидуална процена ће, посебно узети у обзир:
  1. личне особине жртве
  2. врсту или природу кривичног дела; и
  3. околности под којима је извршено кривично дело.

3. Кад се ради и индивидуалној процени, посебна пажња ће се обратити жртвама које су претрпеле значајну повреду или штету због тежине кривичног дела, жртвама кривичних дела мотивисаних предрасудама или дискриминацијом, који је нарочито повезан са њиховим личним карактеристикама, и жртвама које веза и зависност од починиоца чини посебно рањивим. У том смислу, посебна пажња обратиће се жртвама тероризма, организованог криминала, трговине људима, родног насиља, насиља у интимним партнерским односима, сексуалног насиља, експлоатације или злочина из мржње, као и жртвама са инвалидитетом.

4. За потребе ове Директиве, подразумеваће се да деца-жртве имају специфичне потребе заштите због њихове изложености секундарној и поновној виктимизацији, застрашивању и одмазди. У циљу утврђивања да ли би и у којој мери имале корист од специјалних мера из чланова 23 и 24, деца-жртве кривичних дела биће подвргнута индивидуалној процени из става 1 овог члана.

5. Опсег индивидуалне процене ће се прилагођавати у односу на тежину кривичног дела и степен видне повреде и штете коју је жртва претрпела.

6. Индивидуална процена ће се обавити уз уску сарадњу са жртвом, при чему ће се узети у обзир жеље жртве да не буде корисник специјалних мера из чланова 23 и 24.

7. Уколико су се елементи који чине основу индивидуалне процене значајно променили, државе чланице ће се побринути да се у току кривичног поступка индивидуална процена ажурира.

 

Отвори документ